Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Gezenderde rode wouwen

Samen met Paul Voskamp onderzoekt Stef Van Rijn al 18 jaar de populatie op van Rode Wouwen in de Belgische Oostkantons. Die broedpopulatie is recent spectaculair toegenomen en ook het broedsucces ligt er extreem hoog. Dat resulteert in een waarneembare toename en uitbreiding van het broedareaal. In 2014 werd gestart met het plaatsen van speciale GPS-GSM zenders bij een aantal van deze vogels. Zo kon zowel het foerageergedrag, het ruimtegebruik als de verplaatsingen op de voet worden gevolgd. Maar ook de overwinteringsgebieden van de Belgische vogels werden in kaart gebracht en zo kon men landschap en foerageergewoontes tussen broed- en wintergebied vergelijken. In deze lezing worden de eerste resultaten van het zenderonderzoek gepresenteerd. Ook de case studie van kerkuilen die gevolgd werden met GPS zenders en camera's komt uitgebreid aan bod.

Deze voordracht werd uitgesteld, geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met het secretariaat en zo op de hoogte gehouden worden van een nieuwe datum.