Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Hoe alles begon … tot nu

Oeverzwaluwen broeden heus niet alleen in afgekalfde rivieroevers zoals je zou vermoeden. Ze maken hun nestholte in onze regio ook vaak op kunstmatige locaties : zandwinningdepots of tijdelijke hopen aarde op een industrieterrein of bij een boerderij. Deze zwaluwen zijn echte koloniebroeders. Dit heeft z’n voordelen wanneer je ze moet opzoeken : bijna altijd is dit (door hun grote aantallen) zo opvallend dat je er niet naast kan kijken.

Op het industrieterrein van Veurne waren er verschillende jaren kolonies aanwezig met aantallen tussen 20-60 nesten op de depots van de firma Seru en Debrabandere. Jammer genoeg zijn er de laatste jaren geen tijdelijke hopen aarde meer aanwezig waardoor deze kolonies (tijdelijk) zijn weggevallen.

Om die tijdelijke ‘oeverzwaluwwanden’ een permanent karakter te geven, probeerden we een oeverzwaluwwand te bouwen op een braakliggend terrein van de IWVA (industrieterrein te Veurne, dankzij de steun van IWVA, de stad Veurne en het Vlaamse Gewest. Door de beperkte middelen en volume van de wand mislukte dit helaas.

Op de zandwinning van de firma Imvalo in Adinkerke ontstond er de laatste jaren nieuwe kansen voor oeverzwaluwen. De exploitant Peter Despeghel uit Handzame stelt zich hierbij zeer bereidwillig op om samen met De Kerkuil de kolonie oeverzwaluwen (soms meer dan 50 nesten) extra kansen te bieden. De terreinen zijn strikt privaat terrein.

 

Bij landbouwer Gino Nollet uit Steenkerke vestigde zich in 2008 en 2009 een kolonie oeverzwaluwen in een hoop zand uitgegraven bij de bouw van een nieuwe mestkelder voor een koeienstal. De kolonie telde een 20-tal nesten.

Indien medewerkers van Natuurwerkgroep De KErkuil dergelijke broedgevallen vinden, of ingelicht worden over dergelijke tijdelijke broedlocaties, zal er gepraat worden met de eigenaar van de grond om de kolonie veilig te stellen tijdens het broedseizoen.

Hoe kan ik helpen?

  • Melding van broedende oeverzwaluwen
    Indien er oeverzwaluwen nestelen in uw buurt, natuurlijk binnen ons werkingsgebied, vernemen we dit graag via ons meldingsformulier. Alvast bedankt !

Fiche

Rapporten

 Foto's