Doelstelling van BeBirds, de Belgische Ringcentrale

  • het kwaliteitsvol verzamelen van gegevens door een netwerk van vrijwillige, gecertificeerde medewerkers
  • deze gegevens ter beschikking stellen van wetenschappers, professionelen of amateurs, en van beleidsmakers
  • bijdragen aan de kennis door mee te werken aan de vorming van hogeschoolstudenten
  • onderzoeksprogramma’s ontwikkelen met het natuurbehoud als leidraad
NWG De Kerkuil heeft onder haar medewerkers 7 gecertificeerde vrijwillige medewerkers van het Belgische Ringwerk (ringers) en 2 stagiars.
Image

Overwinteringsgebieden en trekroutes liggen niet eens en voor altijd vast. Ze evolueren, onder meer door biotoopverlies en klimaatwijzigingen. Maar daarnaast is de doelstelling zelf ook aanzienlijk verfijnd omdat we ook proberen om de trekstrategieën te begrijpen: wanneer vertrekken? In welke richting? Waarheen? Waar een stop inleggen om nieuwe energiereserves aan te leggen? Wanneer vertrekken naar het broedgebied? Snel is daar ook de studie van de demografie bijgekomen: wat zijn de doodsoorzaken? Zijn ze overal dezelfde? Variëren ze van jaar tot jaar? Sommige broedparen produceren meer jongen dan andere: is dit gebonden aan de eigenschappen van de oudervogels of eerder aan de regio of aan een combinatie van beide?

Willen wij ons immers blijven verwonderen over een vlucht Kleine zwanen die ons vanuit de Russische toendra bezoeken? Over de zang van de Bosrietzanger, een meester in het nabootsen van allerlei geluiden uit zijn omgeving? Over onze kolonie Huiszwaluwen die elk voorjaar opnieuw zijn bewoners ziet terugkeren naar de met zorg gebouwde nesten aan de voorgevel van ons huis? Over de zorg die een koppel Slechtvalken besteedt aan zijn jongen? Als we dit alles willen behouden hebben we nood aan deze kennis!

Een noodzaak dus. Maar niet alleen omwille van de wetenschap. Ook juridische instrumenten hebben deze kennis nodig. Wetten en besluiten die de bescherming en het behoud van wilde vogels in Europa waarborgen, zijn gebaseerd op objectieve gegevens. We bedoelen hier meer bepaald de Richtlijn 2009/147/CE van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het Behoud van de Vogelstand, die regels vastlegt voor het behoud en het beheer van de Europese vogels.

Verder biedt het ringen van vogels ons de gelegenheid om terzelfdertijd staalnames te doen die ons bij voorbeeld toelaten na te gaan hoe bepaalde ziekteverwekkers circuleren (vogelgriepvirus, West Nile virus, Newcastlevirus), hoe de concentraties van polluenten evolueren (zware metalen, pesticiden) of welke conclusies er kunnen geformuleerd worden op basis van genetisch onderzoek (voortplantingsstrategieën, taxonomie, hybriden).